پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان

پروتز ثابت دندان به همان روکش دندان که در بین عموم رایج می باشد، پروتز ثابت دندان می گویند.  امکان دارد که