فلوئوروزیس دندانی

فلوئوروزیس دندانی

فلوئوروزیس دندانی : فلوئوروزیس دندانی در مینای دندان اثر می گذارد و سبب تغییر رنگ آنها می شود ، این اختلال دندانی