رادیوگرافی دندان

رادیوگرافی دندان

رادیوگرافی دندان عکس برداری از دندان ها، در تشخیص صحیح و به موقع آسیب دندان ها ضروری است. رادیوگرافی از ساختار دندان،