آبسه دندان

آبسه دندان

آبسه دندان آبسه و عفونت دندانی در پی عفونت باکتریایی ایجاد می شود. این عفونت می تواند در مناطق مختلف دندان به