دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی ترمیمی : دندانپزشکی ترمیمی در علم دندانپزشکی یکی از روش های درمانی است ، در این روش درمانی دندانپزشک با ساخت