اردتودنسی به روش دایمون

اردتودنسی به روش دایمون

اردتودنسی به روش دایمون  : در اردتودنسی دایمون اصطحکاک بین دندان ها وبراکت کم می باشد و تعداد  دفعات مراجعه کمتر می