درد و حساسیت دندان بعد از کامپوزیت

درد و حساسیت دندان بعد کامپوزیت

کامپوزیت دندان چیست؟ یکی از روش های پرطرفدار برای داشتن لبخند زیبا استفاده از کامپوزیت دندان است. مواد کامپوزیتی به رنگ خود